Tran Quang Tuyen


 1. Personal information:

Full name:

Tuyen Quang Tran


Year of birth:

1973

Position/Occupation:

Lecturer, Associate Dean of Faculty of Political Economy, VNU University of Economics and Business

Member of National Foundation for Science and Technology Development

Degree:

Dr. of Economics (2013)

Foreign languages:

English (fluently)

Email:

tuyentq@vnu.edu.vn

Telephone:

(84-24) 3754.7506 ext 100

Cell phone:

(84) 912474896

Office address:

Room 100, 144 Xuan Thuy road, Cau Giay, Hanoi, Vietnam

2. Education:

 • 2013: Dr. of Economics, University of Waikato, New Zealand.
 • 2006: Master of Political Economy, University of Economics and Business - Vietnam National University, Hanoi.
 • 2002: Bachelor of Political Economy, Vietnam National University, Hanoi.

3. Employment/Experience:

3.1 Work and other related activities

 • 2002 to present: Lecturer, University of Economics and Business - Vietnam National University, Hanoi.

3.2. Supervision of under and graduate students

 • Undergraduate students: 40
 • Graduate students: 10

4. Research domains

 • Industrialization of Vietnam and other countries.
 • Household welfare, poverty and inequality.
 • Land, rural livelihoods and rural development.
 • Performance and competitiveness of small and medium sized enterprises.

5. Publications

5.1. Books

 1. Socialist orientation in Market Economic Development in Vietnam: Reality and Solutions, VNU Publishing House, Hanoi, 2009.
 2. Industrialization models and experiences for Vietnam, National Political Publishing House, Hanoi, 2009.
 3. The Informal Economic Sector: Realities and Problems for Management, VNU Publishing House, Hanoi, 2004.
 4. Investment Environment for Sustainable Development in Vietnam, National Political Publishing House, Hanoi, 2013.

5.2. Articles (scientific papers, conference proceedings):

5.2.1. Journal articles indexed in ISI, Scopus

 1. Tran, T. Q., Tran, A.L, Pham, T. M., & Van, H. V. (2018). Local governance and occupational choice among young people: first evidence from Vietnam, Chldren and Youth Services Review, 1-20. doi:10.1007/s10902-017-9851-4 [SSCI], Elsevier, Doi: 10.1016/j.childyouth.2018.01.019
 2. Nguyen, A. T., Tran, T. Q., Vu. H.V & Luu. D.Q,. (2017). Housing satisfaction and its correlates: a quantitative study among residents living in their own affordable apartments in urban Hanoi, Vietnam. International Journal of Urban Sustainable Development. [Scopus], Taylor & Francis, UK
 3. Tran, T. Q., Nguyen, C. V., & Van, H. V. (2017). Does Economic Inequality Affect Quality of Life of Older People in Rural Vietnam? Journal of Happiness Studies, 1-20. doi:10.1007/s10902-017-9851-4 [SSCI], Springer Netherlands.
 4. Ha V.H & Tran, T.Q. (2017). International Trade and Employment: A Quantile Regression Approach. Journal of Economic Integration, 32(3), 531-557 [Scopus]. Sejong University, South Korea.
 5. Tran, T. Q. & Van, H. V. (2017). A micro-econometric analysis of housing and life satisfaction among the Vietnamese elderly. Quality & Quantity: An international Journal of Methodology, 1-21. doi.org/10.1007/s11135-017-0492-9 [SSCI], Springer Netherlands.
 6. Doan, T., Quan, L & Tran, T.Q., (2017). Lost in Transition: Declining Returns to Education in Vietnam. European Journal of Development Research, 1-22, doi.org/10.1057/s41287-017-0080-9 [SSCI], Springer Netherland and Palgrave Macmillan.
 7. Van, H. V., Tran, T. Q., Nguyen, T. V., & Lim, S. (2016). Corruption, Types of Corruption and Firm Financial Performance: New Evidence from a Transitional Economy. Journal of Business Ethics, 1-12. doi: 10.1007/s10551-016-3016-y [SSCI], Springer Netherlands.
 8. Tran, T. Q., Nguyen, T. Q., Van, H. V., & Doan, T. T. (2016). Religiosity and Subjective Well-Being Among Old People: Evidence from a Transitional Country. Applied Research in Quality of Life, 1-16. doi: 10.1007/s11482-016-9500-9 [SSCI], Springer Verlag, Germany.
 9. Tran, T. Q., Vu, H. V., Doan, T. T., & Tran, H. D. (2016). Corruption, provincial institutions and manufacturing firm productivity: New evidence from a transitional economy. Estudios de Economía, 43(2), pp. 199-215. [SSCI], University of Chile.
 10. Vu, H. V., Holmes, M., Tran, T. Q., & Lim, S. (2016). Firm exporting and productivity: what if productivity is no longer a black box. Baltic Journal of Economics, 16(2), 95-113. [SSCI], Taylor & Francis, UK.
 11. Doan, T. T., John, G., & Tran, T. Q. (2016). Heterogeneous Credit Impacts on Health Care Spending of the Poor in Peri-Urban Areas, Vietnam: Quantile Treatment Effect Estimation. SAGE open, 6(4). doi: 10.1177/2158244016679235 [Scopus], Sage Publications, USA.
 12. Tran, T. Q. (2016). Income sources and inequality among ethnic minorities in the Northwest region, Vietnam. [journal article]. Environment, Development and Sustainability, 18(4), 1239-1254. doi: 10.1007/s10668-015-9700-8 [SCIE], Springer Netherlands.
 13. Giang, L. T., Nguyen, C. V., Tran, T. Q., & Thieu, V. (2016). Does Firm Agglomeration Matter to Labor and Education of Local Children? Evidence in Vietnam. Child Indicators Research, 1-27. doi: 10.1007/s12187-016-9409-8 [SSCI], Springer Netherlands.
 14. Nguyen, C. V., Tran, T. Q., & Van, H. V. (2016). Ethnic Minorities in Northern Mountains of Vietnam: Employment, Poverty and Income. Social Indicators Research, 1-23. doi: 10.1007/s11205-016-1413-3 [SSCI], Springer Netherlands.
 15. Tran, T. Q., Vu, H. V., & Doan, T. T. (2016). Factors affecting the intensity of nonfarm participation among ethnic minorities in Northwest Mountains, Vietnam. International Journal of Social Economics, 43(4), 417-430. [Scopus], Emerald, UK.
 16. Giang, L. T., Nguyen, C. V., & Tran, T. Q. (2016). Firm agglomeration and local poverty reduction: evidence from an economy in transition. Asian-Pacific Economic Literature, 30(1), 80-98. doi: 10.1111/apel.12131 [SSCI], Wiley-Blackwell, USA.
 17. Tran, T. Q., Nguyen, S. H., Vu, H. V., & Nguyen, V. Q. (2015). A note on poverty among ethnic minorities in the Northwest region of Vietnam. Post-Communist Economies, 27(2), 268-281. [SSCI], Taylor & Francis, UK.
 18. Doan, T. T., Nguyen, S. H., Vu, H. V., Tran, T. Q., & Lim, S. (2015). Does rising import competition harm local firm productivity in less advanced economies? Evidence from the Vietnam's manufacturing sector. The Journal of International Trade & Economic Development, 25(1), 23-46. [SSCI], Taylor & Francis, UK.
 19. Tran, T. Q. (2015a). Nonfarm employment and household income among ethnic minorities in Vietnam. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28(1), 703-716. [SSCI], Taylor & Francis, UK.
 20. Doan, T. T., & Tran, T. Q. (2015). Credit Participation and Constraints of the Poor in Peri-urban Areas, Vietnam: a Micro-econometric Analysis of a Household Survey. Argumenta Oeconomica, 34 (1), 175-200. [SSCI], Wroclaw University of Economics, Poland.
 21. Tran, T. Q. (2015b). Socio-Economic Determinants of Household Income among Ethnic Minorities in the North-West Mountains, Vietnam. Croatian Economic Survey, 17(1), 139-159. [Scopus], The Institute of Economics, Zagreb.
 22. Tran, T. Q., Lim, S., Cameron, M., & Van, H. V. (2014). Farmland loss, nonfarm diversification and inequality among households in Hanoi's peri-urban areas, Vietnam. International development planning review, 36(3), 357-379. [SSCI] Liverpool University Press.
 23. Tran, T. Q., Lim, S., Cameron, M. P., & Vu, H. V. (2014). Farmland loss and livelihood outcomes: a microeconometric analysis of household surveys in Vietnam. Journal of the Asia Pacific Economy, 19(3), 423-444. doi: 10.1080/13547860.2014.908539 [SSCI], Taylor & Francis, UK.
 24. Tran, T. Q. (2014). The impact of farmland loss on income distribution of households in Hanoi's peri-urban areas, Vietnam. Hitotsubashi Journal of Economics, 55(2), 189-206. doi: http://www.jstor.org/stable/43296296 [SSCI] Hitotsubashi University, Japan.
 25. Vu, H. V., Holmes, M., Lim, S., & Tran, T. Q. (2014). Exports and profitability: a note from quantile regression approach. Applied Economics Letters, 21(6), 442-445. doi: 10.1080/13504851.2013.866197 [SSCI], Taylor & Francis, UK.

5.2.2. Papers (peer-reviewed journals in Vietnam):

 1. Trần Quang Tuyến và Vũ Văn Hưởng, (2018) “Chất lượng quản trị công cấp tỉnh và mức sống hộ gia đình: bằng chứng mới từ dữ liệu khảo sát mức sống dân cư năm 2016”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, tháng 3 năm 2018.
 2. Trần Quang Tuyến và Vũ Văn Hưởng, (2017) “Những rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam”, Tạp chí Quản lý Kinh tế, tháng 5 năm 2017.
 3. Trần Quang Tuyến (2017) “Phân tách bất bình đẳng hạnh phúc bằng phương pháp hồi quy: bằng chứng thực nghiệm từ phân tích 133 nước trên Thế giới”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số tháng 5.
 4. Trần Quang Tuyến (2017) “Đói nghèo, bất bình đẳng và mức sống dân cư cấp xã ở Việt Nam”, Nghiên cứu Kinh tế, số tháng 4.
 5. Trần Quang Tuyến và Vũ Văn Hưởng, (2016) “Tác động của chất lượng thể chế tới hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp ở Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, tháng 9 năm 2016.
 6. Nguyễn Hồng Sơn và Trần Quang Tuyến, (2015) “Phát triển công nghiệp nông thôn ở một số nước Châu Á và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam”, Kinh tế và Phát triển, số tháng 11.
 7. Trần Quang Tuyến và Vũ Văn Hưởng (2015) “Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến khả năng sống sót của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”, Nghiên cứu Kinh tế, số tháng 9.
 8. Nguyễn Việt Cường, Phùng Đức Tùng và Trần Quang Tuyến, (2015) “Nghèo đói của hộ gia đình trong bối cảnh suy giảm kinh tế ở Việt Nam”, Nghiên cứu Kinh tế, số tháng 8.
 9. Nguyễn Hồng Sơn và Trần Quang Tuyến, (2015) “Công nghiệp hóa nông thôn thôn ở Hàn Quốc và Đài Loan và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam”, Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, số tháng 5.
 10. Trần Quang Tuyến (2014), “Phân tách hệ số Gini theo nguồn thu nhập ở Việt Nam giai đoạn 2002-2012”, Nghiên cứu Kinh tế,435(8),14-22.
 11. Trần Quang Tuyến (2014), "Phát triển kinh tế, công nghiệp hóa và chất lượng môi trường: Bằng chứng thực nghiệm mới từ nghiên cứu 133 nước”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, 205 (7), 12-20.
 12. Nguyễn Hồng Sơn, Trần Quang Tuyến, (2014), “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Một số thách thức và kiến nghị”, Nghiên cứu Kinh tế, 432 (5) 3-11.
 13. Nguyễn Hồng Sơn, Trần Quang Tuyến,(2014), “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Tiêu chí và mức độ hoàn thành”, Những Vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, 217 (5), 30-44.
 14. Nguyễn Hồng Sơn, Trần Quang Tuyến, (2014), “ Nâng cao mức sống dân cư trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Thành tựu và những thách thức đặt ra”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, 30(1), 30-38.
 15. Tran Quang Tuyen and Doan Thanh Tinh, (2011), “The effects of industrialization on economic and employment structure changes in Vietnam during economic transition”, VNU Journal of Economics and Business,27(2), 82-93.
 16. Trần Quang Tuyến, (2009), “Tự do kinh tế và quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, 25(4), 219-229.
 17. Trần Quang Tuyến, (2009), “Tín dụng ngân hàng cho khu vực tư nhân ở các nước đang phát triển”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, 25(1), 9-16.
 18. Trần Quang Tuyến, (2008), “Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nông sản Việt Nam”, Tạp chí Thương mại, số tháng 8.
 19. Trần Quang Tuyến, (2008), “Tác động của công nghiệp hóa tới việc làm ở nông thôn Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 224, tháng 8.
 20. Trần Quang Tuyến,(2004), “Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế - Luật, số 4

5.3. Research projects

 1. The role of enterprises in income growth, poverty reduction and household welfare improvement in Vietnam, Nafosted Project, member, 2013-2015.
 2. The Informal Economic Sector: Realities and Problems for Management, Vietnam National University Level Project, Member, 2003.
 3. Banking credit for Vietnam private sector, Faculty level project, Project Manager, 2004.
 4. Improving Vietnamese farm enterprises, Faculty level project, Project Manager, 2006.
 5. The impact of industrialization on Vietnam’s rural labour, National University Level Project, Project Manager, 2003.
 6. Socialist orientation in Market Economic Development in Vietnam, National Level Project, Project secretary, 2010.

6. Editorial and Refereeing Activities

6.1. Referee for international peer-reviewed journals

 • Review of Development Economics [Wiley]
 • Quality & Quantity: An International Journal of Methodology [Springer]
 • Journal of Management Development [Emerald]
 • Canadian Journal of Development Studies [Taylor & Francis]
 • Australian Journal of Psycology [Wiley]
 • Social Indicators Research [Springer]
 • International Journal of Development Issues [Emerald]
 • Children and Youth Services Review [Elsevier]
 • Journal of Rural Studies [SSCI, Elsevier]
 • Journal of Business Ethics [SSCI, Springer]
 • Journal of Happiness Studies [SSCI, Springer]
 • Environment, Development and Sustainability [SCIE, Springer]
 • Renewable & Sustainable Energy Reviews [SCIE, Elsevier]
 • Evaluation Review [SSCI, SAGE]
 • International Journal of Social Economics [ESCI-Scopus, Emerald]

6.2. Referee for domestic peer-reviewed journals

 • VNU Journal of Economics and Business (Vietnam National University Press)
 • Journal of Economics and Development (National Economics University Press)
 • Journal of Economic Science (Danang Economics University)
 • Journal of Science and Development (Hanoi Academy of Agriculture)


FullName Email
Address Security code WTZKND
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.