Nham Phong Tuan


1. Personal details:
Full name:
Nham Phong Tuan
Year of birth:

1980

Position/Occupation:

Senior Lecturer, Department of Strategic Management, School of Business Administration, VNU-UEB

Degree:
Doctor
Academic title: Associate Professor
Foreign languages:
English, Japanese
Email:
Telephone:
(84) 963680056
Office address:
144 Xuan Thuy, Cay Giay District, Hanoi, Vietnam

2. Education:
 • 2002: Bachelor of Economics, Vietnamese University of Commerce, Faculty of Business Administration, Hanoi, Vietnam.
 • 2003: Bachelor of Foreign Language, Hanoi University of Foreign Studies (Known as Hanoi University, now), Faculty of In-Service Training, English language, Hanoi, Vietnam.
 • 2007: Master of Art (Strategic management, SMEs), Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University, Japan. 2010: Doctor of Philosophy (Strategic management, industrial development, SMEs), Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University, Japan.
3. Employment/Experiences:

3.1 Employment

 • 2011-present: Senior lecturer, Department of Strategic Management, School of Business Administration, University of Business and Economics, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam.
 •  2010: Reviewer for Asian Academy of Management Journal - School of Management, University Sains Malaysia.
 •  2009: Research Assistant, Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University, Japan.
 •  2008: Teaching Assistant, Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University, Japan.
 •  2003-2011: Lecturer at Department of Basic Management, Faculty of Business Administration, Vietnam University of Commerce, Hanoi, Vietnam.
3.2. Supervision of master and PhD
 • Master students: 07

4. Research domain:

 • Strategic management
 • Innovation management
 • Corporate governance

5. Publications:

5.1. Books:

1. Competitiveness in Vietnam: Case study Book (in English), published by the USAID-funded Vietnam Competitiveness Initiative (VNCI) (co-author).

2. Vietnam’s Enterprise Spirit (reference book in Vietnamese), National University Publishing House, 2012 (co-author).

3. Female Entrepreneur in Vietnam (reference book in Vietnamese), National University Publishing House, 2013 (co-author).

4. Corporate Governance Index in Vietnamese Commercial Banks (reference book in Vietnamese), National University Publishing House, 2014 (co-author).

5. Case studies of Strategic management (reference book in English), internal use (co-author), 2014.

6. Innovation in Vietnamese firms (reference book in Vietnamese), National University Publishing House, 2016 (author).

5.2. Articles, working papers

5.2.1. Foreign Journal Articles

1. Nham Phong Tuan and Takahashi Yoshi (2009a). Factors Contributing to the Growth of Small and Medium Enterprises: An Empirical Analysis of Vietnam's Manufacturing Firms. Singapore Management Review, 31(2), 35-51. (Scopus ranking)

2. Nham Phong Tuan and Takahashi Yoshi (2009b). Determinants of the New Manufacturing Venture's Performance in Vietnam. International Journal of Business and Management Science, 2(1), 1-21. (Scopus ranking)

3. Nham Phong Tuan and Takahashi Yoshi (2009c). Resources, Organizational Capabilities and Performance: some empirical evidence from Vietnam’s supporting industries. International Review of Business Research Papers, 5(4), 219-231.

4. Nham Phong Tuan and Takahashi Yoshi (2009d). Determinants of Subcontracting Behavior in Supporting Industries: Evidence from Vietnam, Journal of Global Management Research, 5(2), 7-14.

5. Nham Phong Tuan and Takahashi Yoshi (2010a). Organizational Capabilities, Competitive Advantage and Performance in Supporting Industries in Vietnam. Asian Academy of Management Journal, 15(1), 1-21. (Scopus ranking)

6. Nham Phong Tuan and Takahashi Yoshi (2010b). Vertical Linkage and Firm's Performance in Supporting Industries: Evidence from Vietnam, Asian Journal of Management Research, 1(1), 1-14.

7. Nham Phong Tuan and Hoang Van Hai (2011). Building an integrated framework of strategic management theories to explain performance of firm in one industry. Journal of Global Management Research, 7(2), 29-42.

8. Nham Phong Tuan and Nguyen Thi Tuyet Mai (2012). A Firm Analysis Level of Supporting Industries in Hanoi City- Vietnam: Application of Resource-based View and Industrial Organization. International Journal of Business Management, 7(5), 53-72.

9. Nguyen Thi Tuyet Mai and Nham Phong Tuan (2012). Competition in Vietnamese E-Marketplace: A case study of Alibaba in Vietnam. International Journal of Business and Social Science, 3(10), special issue, 60-67.

10. Nham Phong Tuan (2012). Contract farming and its impact on income and livelihoods for small-scale farmers: case study in Viet Nam. Journal of agribusiness and rural development, 4 (26), 147-166.

11. Nham Phong Tuan (2012). Governance, Institutional, and Pro-poor analysis of Cassava contract farming in Quang Tri Province, Vietnam. Asian Journal of Agriculture and Development, Vol 9, No.2, pp 47-63.

12. Nham Phong Tuan (3rd author) (2013). Gender as a Moderator for Firm Resources, Networks and Operation Factors on Firm Performance in Lao MSMES, Laos. JOURNAL OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP AND EDUCATION, Volume 1-2 (March).

13. Khine Tin Zar Lwin and Nham Phong Tuan (2013). Exploring The Link between Learning and Firm Performance: Empirical Study of Private Manufacturing Firms in Yangon – Myanmar. Asian Academy of Management Journal, Vol 18, No2, pp. 55-84. (Scopus ranking)

14. Nguyen Thi Tuyet Mai, Yoshi Takahashi and Nham Phong Tuan (2013). Technology Acceptance Model and the Role of Trust to the Paths to Online Customer Loyalty in an Emerging Market. Market Journal, Vol 25, No 2, 231-248. (Scopus ranking)

15. Sengaloun Inmyxai, Yoshi Takahashi, Nham Phong Tuan (2014). Determining Applicability of Feminist Theories by Examining the Mediation and Moderation Effects on Economic Performance in Lao MSMEs, International Review, No 3-4, pp 43-59.

16. Nguyen Thi Tuyet Mai, Yoshi Takahashi, Nham Phong Tuan (2014). Determinants of online customer satisfaction in an emerging market – a mediator role of trust, International Journal of contemporary management, Vol 13(1), 8-30.

17. Nguyen Thi Tuyet Mai, Nham Phong Tuan (2014). A domino effect from fairness to online customer loyalty, DLSU Business & Economic Review, vol 24(1), 85-96. (Scopus ranking)

18. Nham Phong Tuan, Nguyen Thi Hai Linh (2014). Impact of service quality performance on customer satisfaction: A case study of Vietnam’s five star hotel, ABAC Journal, vol 34 (3), 53-70.

19. Nham Phong Tuan, Pham Huong Giang, Nguyen Thi Nhan (2014). The impact of organizational culture on innovation activities – the case of X corporation in Vietnam, Journal of global management research, vol 10 (1), 29-36.

20. Do Huu Hai, Pham Van Tuan, Nham Phong Tuan (2015). Factors contributing to the development of the Retail Banking Services in Hanoi, Vietnam. Asian Social Science (Proquest, Ebscohost), vol 11 (18), 364-368.

21. Nham Phong Tuan (2015). Determinants of innovation: an empirical analysis for Vietnamese manufacturing firms. Economic Annals-XXI (Scopus ranking), vol 155 (11-12), 87-90.

22. Phan Chi Anh, Nham Phong Tuan (2015). Impact of service quality on customer satisfaction of automated teller machine service: case study of a private commercial joint stock bank in Vietnam. Business: Theory and Practice (Scopus ranking), vol 16 (3), 280-289.

23. Nham Phong Tuan, Nguyen Thi Nhan, Pham Huong Giang, Nguyen Nhu Ngoc (2016). The effects of innovation on firm performance of supporting industries in Hanoi – Vietnam. Journal of industrial engineering and management (Scopus ranking), 9(2), 413-431.

24. Nham Phong Tuan, Yoshi Takahashi, Ngoc Nguyen Nhu, Huong Nguyen Thu (2017). Training and transferring knowledge in BMC Group-Vietnam. International Business Management (Scopus ranking), 11(2), 522-529.

25. Nguyen Thi Phuong Linh, Do Huu Hai, Nham Phong Tuan, Nguyen Hai Minh, Nguyen Thi Tuyet Mai (2017). Knowledge sharing behavior in Vietnam Telecommunication Companies. International Business Management (Scopus ranking), 11 (3), 692-702.

5.2.2. Domestic Journal Articles

1. Nham Phong Tuan (2012). Gender, innovation and the growth of small medium enterprises: An empirical analysis of Vietnam’s manufacturing firms. VNU Journal of Science, Economics and Business, 28(2), 87-102.

2. Nham Phong Tuan (2012). An empirical study of firm environmental and financial performance: evidence from Vietnam's small and medium manufacturing firms. Journal of Science – VNU, No5 (English).

3. Nham Phong Tuan và Nguyễn Anh Tuấn (2013). Quản trị công ty: Vấn đề đại diện của các công ty đại chúng Việt Nam. Journal of Science - VNU (Chuyên san kinh tế và kinh doanh), Số 1, Tháng 3/2013.

4. Nhâm Phong Tuân, Nguyễn Thị Lan Anh, Ngô Thị Mai Hạnh, Hoàng Mạnh Anh (2013). Trách nhiệm và quyền hạn trong mô hình tổ chức quản trị nội bộ của các công ty dầu khí khi đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực thượng nguồn và khả năng áp dụng đối với PETROVIETNAM. Tạp chí Dầu Khí – chuyên đề Kinh Tế - Quản lý dầu khí, số 7, 48-55.

5. Nguyễn Thị Tuyết Mai và Nhâm Phong Tuân (2013). Vai trò của niềm tin – cầu nối quan trọng trong thương mại điện tử ở Việt Nam. Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 8 (208), pp 72-80.

6. Nguyễn Thị Tuyết Mai và Nhâm Phong Tuân (2013). Nghiên cứu về mối quan hệ biện chứng giữa lượng người sử dụng Internet và tổng sản phẩm quốc nội tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đối ngoại, số 58, pp 97-105.

7. Nhâm Phong Tuân và Nguyễn Thành Tư (2013). The impact of online social networking on student’s study (VNU University of Economics and Business). Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục. Vol 29, No.1, 2013.

8. Nguyễn Đăng Minh, Nhâm Phong Tuân (2013). Giải pháp chính nhằm phát triển sản xuất tinh gọn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ, số 19, 64-69.

9. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nhâm Phong Tuân (2014). Nghiên cứu mạng xã hội Facebook trong việc hỗ trợ đổi mới giảng dạy tại Trường Đại học. Tạp chí Khoa học Đối ngoại, số 68.

10. Nhâm Phong Tuân (2014). Đề xuất mô hình đánh giá tác động của sáng tạo đổi mới tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Tạp chí Khoa học Thương mại, số 67.

11. Lương Minh Huân, Nhâm Phong Tuân (2014). Understanding entrepreneurial perception and business conditions in Vietnam through the approach of the global entrepreneurship monitor, VNU Journal of science: Economics and Business, vol 30 (2), 13-27.

12. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nhâm Phong Tuân (2014). Niềm tin và sự thỏa mãn của khách hàng trong mua hàng trực tuyến tại Việt Nam. Tạp chí Quản lý kinh tế, số 63, pp 19-26.

13. Nhâm Phong Tuân, Yoshi Takahashi, Nguyễn Thị Tuyết Mai (2014). The roles of Supervisory Support Behaviors and Environmental Policy in Employee “Ecoinitiatives” at Manufacturing Companies in Vietnam. Journal of Economic Development, No 221, 105-126.

14. Nhâm Phong Tuân, Trần Đức Hiệp (2014). Thấy gì từ việc phát triển công nghiệp hỗ trợ của một số nước, Tạp chí Tài chính (trực tuyến), lưu ngày 5/11/2014 mục Nghiên cứu trao đổi, http://tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Thay-gi-tu-viec-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-cua-mot-so-nuoc/55391.tctc

15. Nhâm Phong Tuân, Trần Đức Hiệp (2014). Ảnh hưởng của các chính sách tới sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và kinh doanh, tập 30, số 4, 12-20.

16. Lê Anh Hưng, Nhâm Phong Tuân (2015). Tác động của vốn tri thức đến năng lực đổi mới sáng tạo và năng suất trong tổ chức: Từ các lý thuyết hiện hành đến cách tiếp cận mới, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 211 (II), pp 25-36.

17. Nhâm Phong Tuân, Đặng Thị Kim Thoa (2015). Chiến lược phát triển của Trường đại học ngoài công lập: Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Đông Á – Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học, số 2 (41), 92- 103.

18. Nham Phong Tuan, Pham Thi Trang, Yoshikazu Maegawa (2015). The relationship between organizational culture and innovation through Vietnamese employee’s perspective. External economics review, vol 76, 70-83.

5.2.3. Conference Proceedings:

1. Tran Hoai Nam and Nham Phong Tuan (2006). Knowledge management and training experiences for knowledge management of universities in the World. Proceeding Paper in International Conference on E-Commerce held by Vietnam University of Commerce.

2. Nham Phong Tuan and Takahashi Yoshi (2008). Determinants of New Venture Performance: Empirical Evidence from Vietnam's New Manufacturing Ventures. Proceeding Paper in 5th SMEs in Global Economy Conference 2008: Senshu University, Tokyo Japan, August 2-3.

3. Nham Phong Tuan and Takahashi Yoshi (2009a). Resources, Organizational Capabilities and Performance: some empirical evidence from Vietnam’s supporting industries. Proceeding Paper in 10th International Business Research Conference: Dubai, UAE, April, 16-17.

4. Nham Phong Tuan and Takahashi Yoshi (2009b). Vertical Linkage and Firm's Performance in Supporting Industries: Evidence from Vietnam. Proceeding Paper in International Conference on Industrial Globalization and Technology Innovation: Xian, China, August, 19-21.

5. Takahashi Yoshi and Nham Phong Tuan (2009c). Public sector’s role in industrial cluster - Applying knowledge view of clusters to developing countries - Proceeding paper in International Symposium on Regional Development and Public Policy organized by Takasaki City University of Economics, October, 2009.

6. Nham Phong Tuan (2011). Building an integrated framework of strategic management theories to explain performance of firm in one industry. Proceeding paper in The fourth Vietnam Economist Annual Meeting in Ho Chi Minh City, Vietnam

7. Nham Phong Tuan (2011). Gender, innovation and firm’s performance: the case of Vietnam’s manufacturing SMEs. Proceeding paper in International Conference about Innovation, Entrepreneurship and Women Business, School of Business, University of Economics and Business, Vietnam National University, Hanoi, December 1-2.

8. Nham Phong Tuan, Tran Hue Chi, and Nguyen Thu Ha (2012). Impact of firm’s environmental performance on its financial performance: empirical evidence from Vietnam’s small and medium manufacturing firms. Proceeding paper in International Conference about Sustainable manufacturing and environmental management, JSPS Asian Core Program, Hanoi, 6th October 2012.

9. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nhâm Phong Tuân (2012). Trust and customer satisfaction in online buying: a study from Vietnam. Proceeding of 4th International Conference “Vietnam Studies”, Niềm tin và sự thỏa mãn của khách hàng trong mua hàng trực tuyến: một nghiên cứu tại Việt Nam, 11/2012, Hanoi.

10. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nhâm Phong Tuân (2013). Giải pháp nhân sự nhằm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google cho doanh nghiệp Việt Nam. Kỷ yếu 5 năm ngày Nhân sự Việt nam: Quản trị nguồn nhân lực vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam, Hà Nội, 3/11/2013.

11. Nhâm Phong Tuân và Đỗ Thị Phượng (2013). Nghiên cứu việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các Công ty đa quốc gia tại Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tăng Trưởng xanh Trong thời kỳ Toàn cầu hóa, NXB Kinh tế TP HCM, HCM, ngày 15/10/2013.

12. Nhâm Phong Tuân và Dương Ngọc Anh (2013). Suggesting strategic direction for Vietnam's Publisher: case study of publisher X. Kỷ yếu HT khoa học quốc tế lần thứ 3 về Hội Nhập quốc tế: Thành tựu và những vấn đề đặt ra (tập 2), NXB Thống kê, Hà Nội, ngày 2/11/2013.

13. Nhâm Phong Tuân (2014). Relationship between service quality and customer satisfaction on ATM service: case study of a private commercial joint stock bank in Vietnam. Kỉ yếu Hội Thảo quốc tế APDSI-ICOSCM-ISOMS 2014, 18-22 July, 2014, Yokohama National University, Japan.

14. Nhâm Phong Tuân, Nguyễn Thị Nhàn, Phạm Hương Giang (2014). The effects of innovation on firm performance: case study of Vietnamese X Corporation. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế về quản trị sáng tạo đổi mới các doanh nghiệp nhỏ và vừa (ICECH 2014), tháng 9, 2014, tại Hà Nội.

15. Hideki Kakinuma, Nham Phong Tuan, Naoki Wakabayashi (2014). How graduates in emerging countries are attracted to Japanese companies? Case of Vietnam, Approach from policy-capturing methodology. Proceedings in International Conference (IFSAM 2014), in Tokyo, Sep 2-4, 2014, Meiji University, Japan.

16. Vũ Hoài Nam, Nhâm Phong Tuân, Hoàng Văn hải (2014). Lotte Mart and Strategic Directions for Vietnamese Retailers in the Context of Intensive Integration. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Asia-Europe Perspective Association International Conference 2014, 25th June, 2014 tại Hà Nội.

17. Nham Phong Tuan, Nguyen Nhu Ngoc (2015). Corporate social responsibility and innovation: The mediating role of knowledge management. Proceedings paper in International conference about economics and business (1st), Hanoi.

18. Nham Phong Tuan et al. (2015). Factors affecting employee creativity and organizational innovation capability in State Banks. Proceedings paper in International conference about management (ICECH 2015), Hanoi.

19. Nguyen Anh Hao, Nham Phong Tuan, Nguyen Thi Tuyet Mai, Tran Hoai Nam (2016). The impact of user interaction in social media on brand awareness and purchase intention of shoes retail sector in Vietnam: an empirical study of GIAYTOT.COM. Proceedings paper in International conference (ICECH 2016), Hanoi.

5.3. Research projects:

- 2017 -2019: Leader of research project at national level (Nafosted) “Knowledge sharing, innovation and performance of firms in Vietnam”.

- 1/2017-1/2020: principal member of three-year project “Knowledge and Innovation in, to, and from emerging markets” funded by EU.

- 4/2015-4/2018: member of three-year project “Human resource development in Asian late industrialized countries: Learning of production management knowledge/skills and its transfer to workplace” funded by Japan Society for the Promotion of Science, led by Prof. Yoshi Takahashi in Hiroshima University, Japan.

- 11-12/2015: attending train course “Empowering women and disable people through entrepreneurship” in University of Sydney, Australia.

- 4/2015: member of project of World Bank about “corporate governance for commercial banks in Vietnam”, specializing in academic content of the project.

- 9/2014 – 9/2016 : Team leader of research project «Determinants of innovation: An empirical study on firms in Hanoi City”

- 12/2013- 6/2014: Team leader of research project “Impact of innovation on performance of firms in Hanoi: case study on T-Tech Vietnam”

- 8/2012-6/2013: Team leader of research project “Building model for investigating relationship between corporate governance and performance of public listed companies in Vietnam”

- 5/2012-10/2012: Participating into Project “organizational structure for foreign investment in upstream field of Vietnam Petroleum Corporation” led by Center for economic management research- Petroleum Research Institute.

- 12/2011-4/2012: Team leader for project funded by Oxfam Hong Kong “Contract farming in Vietnam”.

- January 2011: taking part in a project of environmental research cooperating with Hiroshima Shudo University (conducting survey about environmental management in Japanese firms in Hanoi).

6. Other editorial/research activities:

Participating several research projects with foreign partner; exchange teacher, field trip abroad.

7. Scientific and technical awards:

VNU, UEB research foundation; Thakral foundation
FullName Email
Address Security code GAPUBW
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.