Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi các môn học bậc đào tạo đại học 

 

 

TT

 

Tên môn học

 

Mã môn học

 

Số TC

 

ĐVQL

 

Tải về

1

Các mô hình ra quyết định (TA)

BSA3035-E

3

Khoa QTKD

Tải về

2

Các thị trường và định chế tài chính

FIB 2003

3

Khoa TCNH

Tải về

3

Các thị trường và định chế tài chính (TA)

FIB 2003-E

3

Khoa TCNH

Tải về

4

Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế

INE3074

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

5

Công ty xuyên quốc gia

INE3008

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

6

Chính phủ và chính sách công

PEC3027

3

Khoa KTCT

Tải về

7

Chính sách đối ngoại của Việt Nam

PEC3014

3

Khoa KTCT

Tải về

8

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại ở Việt Nam

PEC3024

2

Khoa KTCT

Tải về

9

Đàm phán quốc tế

INE2007

2

Khoa KT&KDQT

Tải về

10

Đàm phán và giải quyết xung đột (TA)

BSA3028-E

3

Khoa QTKD

Tải về

11

Đánh giá tác động môi trường

INE3043

3

Khoa KTPT

Tải về

12

Đầu tư quốc tế

INE3002

2

Khoa KT&KDQT

Tải về

13

Đầu tư quốc tế (TA)

INE3002-E

2

Khoa KT&KDQT

Tải về

14

Đầu tư quốc tế (TA)

INE4002-E

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

15

Đầu tư tài chính

FIB 3004

3

Khoa TCNH

Tải về

16

Đấu thầu quốc tế

INE3011

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

17

Giao dịch thương mại quốc tế

INE3007

2

Khoa KT&KDQT

Tải về

18

Giao dịch thương mại quốc tế 

INE 3007-1

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

19

Giao tiếp trong kinh doanh (TA)

BSA1056-E

3

Khoa QTKD

Tải về

20

Hạch toán môi trường

INE3041

3

Khoa KTPT

Tải về

21

Hành vi người tiêu dùng

BSA3012

3

Khoa QTKD

Tải về

22

Hành vi tổ chức (TA)

MNS3010-E

3

Khoa QTKD

Tải về

23

Hệ thống thông tin kế toán

FIB 3009

3

Khoa TCNH

Tải về

24

Hoạch định phát triển

PEC6017

3

Khoa KTCT

Tải về

25

Hoạch định và đánh giá chính sách công

INE3038

3

Khoa KTPT

Tải về

26

Học thuyết kinh tế Các Mác

PEC2003

4

Khoa KTCT

Tải về

27

Kế toán ngân hàng thương mại

FIB 3017

2

Khoa TCNH

Tải về

28

Kế toán ngân hàng thương mại

BSA3031

3

Khoa TCNH

Tải về

29

Kế toán quản trị

BSA 3007

3

Khoa TCNH

Tải về

30

Kế toán quản trị (TA)

BSA3007-E

3

Khoa QTKD

Tải về

31

Kế toán quốc tế

BSA 3002

3

Khoa TCNH

Tải về

32

Kế toán tài chính 1

BSA 2019

3

Khoa TCNH

Tải về

33

Kế toán tài chính 2

FIB3013

3

Khoa TCNH

Tải về

34

Kế toán tài chính 3

FIB3014

3

Khoa TCNH

Tải về

35

Kế toán thuế

BSA3008

3

Khoa TCNH

Tải về

36

Kiểm toán căn bản

BSA 3009

3

Khoa TCNH

Tải về

37

Kiểm toán căn bản (TA)

BSA 3009-E

3

Khoa TCNH

Tải về

38

Kinh doanh quốc tế

INE2008

2

Khoa KT&KDQT

Tải về

39

Kinh doanh quốc tế (TA)

INE2008-1-E

3

Khoa QTKD

Tải về

40

Kinh doanh quốc tế (TA)

INE2008-E

5

Khoa KT&KDQT

Tải về

41

Kinh tế công cộng

FIB2102

4

Khoa KTPT

Tải về

42

Kinh tế công cộng

FIB 2002

3

Khoa KTPT

Tải về

43

Kinh tế chính trị học

PEC3025

3

Khoa KTCT

Tải về

44

Kinh tế chính trị Mỹ

PEC3010

2

Khoa KTCT

Tải về

45

Kinh tế chính trị quốc tế

PEC3008

3

Khoa KTCT

Tải về

46

Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi

PEC3009

2

Khoa KTCT

Tải về

47

Kinh tế chính trị về cải cách kinh tế ở Trung Quốc

PEC3012

2

Khoa KTCT

Tải về

48

Kinh tế Đối ngoại Việt Nam

INE2010

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

49

Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 

INE 3062

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

50

Kinh tế học về Chi phí giao dịch

PEC3026

3

Khoa KTCT

Tải về

51

Kinh tế môi trường

INE2004

3

Khoa KTPT

Tải về

52

Kinh tế phát triển

INE2003

3

Khoa KTPT

Tải về

53

Kinh tế phát triển 2

INE2012

3

Khoa KTPT

Tải về

54

Kinh tế quốc tế (TA)

INE2020-E

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

55

Kinh tế tiền tệ ngân hàng

FIB 2101

4

Khoa TCNH

Tải về

56

Kinh tế tiền tệ ngân hàng

FIB 2001

3

Khoa TCNH

Tải về

57

Kinh tế thể chế

INE2014

3

Khoa KTPT

Tải về

58

Kinh tế vi mô (TA)

INE1050-E

3

Khoa QTKD

Tải về

59

Kinh tế vĩ mô (TA)

INE1051-E

3

Khoa QTKD

Tải về

60

Kinh tế vi mô 1

INE1050

3

Khoa KTPT

Tải về

61

Kinh tế vi mô 2 (TA)

INE2001-E

3

Khoa KTPT

Tải về

62

Kỹ năng giao tiếp

BSA1050

2

Khoa QTKD

Tải về

63

Kỹ năng làm việc theo nhóm

BSA1054

2

Khoa QTKD

Tải về

64

Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp

BSA3020

3

Khoa QTKD

Tải về

65

Lãnh đạo (TA)

BSA 3038-E

3

Khoa QTKD

Tải về

66

Lịch sử các học thuyết kinh tế

PEC1050

3

Khoa KTCT

Tải về

67

Lịch sử kinh tế

PEC1051

3

Khoa KTCT

Tải về

68

Lịch sử kinh tế Việt Nam

PEC1052

2

Khoa KTCT

Tải về

69

Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối ở Việt Nam

PEC3018

3

Khoa KTCT

Tải về

70

Luật Kinh doanh (TA)

BSA 2022-E

3

Khoa QTKD

Tải về

71

Lựa chọn công cộng

INE 3035

3

Khoa KTPT

Tải về

72

Marketing (TA)

BSA2024-E

3

Khoa QTKD

Tải về

73

Marketing dịch vụ

BSA3014

2

Khoa QTKD

Tải về

74

Marketing điện tử

BSA3015

2

Khoa QTKD

Tải về

75

Marketing ngân hàng

BSA3029

3

Khoa QTKD

Tải về

76

Mô hình công nghiệp hoá của Việt Nam

PEC3016

2

Khoa KTCT

Tải về

77

Mô hình kinh tế thị trường ở Việt Nam

PEC3015

3

Khoa KTCT

Tải về

78

Mô hình tài chính

FIB3009

3

Khoa TCNH

Tải về

79

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở Việt Nam

PEC3023

2

Khoa KTCT

Tải về

80

Ngân hàng quốc tế

FIB 3029

2

Khoa TCNH

Tải về

81

Ngân hàng quốc tế

FIB2053

3

Khoa TCNH

Tải về

82

Nghề nghiệp chủ (TA)

BSA3031-1-E

3

Khoa QTKD

Tải về

83

Nghệ thuật và nhân văn (TA)

BSA 1057E

3

Khoa QTKD

Tải về

84

Nghiên cứu hành vi xã hội (TA)

BSA 1056-1-E

3

Khoa QTKD

Tải về

85

Nghiên cứu marketing

BSA3012

3

Khoa QTKD

Tải về

86

Nguyên lý kế toán

BSA 2001

3

Khoa TCNH

Tải về

87

Nguyên lý kế toán (TA)

BSA 2001-E

3

Khoa TCNH

Tải về

88

Nguyên lý Marketing

BSA2002

3

Khoa QTKD

Tải về

89

Nguyên lý quản trị kinh doanh

BSA2103

3

Khoa QTKD

Tải về

90

Nhà nước và công ty toàn cầu

INE3070

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

91

Nhập môn marketing/Nguyên lý marketing

BSA2002

3

Khoa QTKD

Tải về

92

Nhập môn Quản trị học

BSA2004

3

Khoa QTKD

Tải về

93

Pháp luật tài chính ngân hàng

FIB 2012

3

Khoa TCNH

Tải về

94

Phát triển bền vững

INE3158

3

Khoa KTPT

Tải về

95

Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam

PEC3020

2

Khoa KTCT

Tải về

96

Phân tích báo cáo tài chính

BSA 2013

3

Khoa TCNH

Tải về

97

Phân tích chi tiêu công

INE3034

3

Khoa KTPT

Tải về

98

Phân tích chính sách kinh tế - xã hội

PEC3007

3

Khoa KTCT

Tải về

99

Phân tích hoạt động kinh doanh

BSA2016

3

Khoa QTKD

Tải về

100

Phân tích rủi ro quốc gia 

INE 3114

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

101

Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính

FIB3049

3

Khoa TCNH

Tải về

102

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

INE1015

2

Khoa KTPT

Tải về

103

Quan hệ sở hữu trong nền kinh tế Việt Nam

PEC3017

3

Khoa KTCT

Tải về

104

Quản lý dự án phát triển

INE3039

3

Khoa KTPT

Tải về

105

Quản lý môi trường

INE3040

3

Khoa KTPT

Tải về

106

Quản lý nợ nước ngoài

INE3015

2

Khoa KT&KDQT

Tải về

107

Quản lý nợ nước ngoài 

INE 3025

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

108

Quản lý nhà nước về kinh tế

PEC2002

3

Khoa KTCT

Tải về

109

Quản lý, kinh doanh vốn và ngoại tệ trong NHTM

FIB3011-1

3

Khoa TCNH

Tải về

110

Quản trị công ty (TA)

BSA3027-E

3

Khoa QTKD

Tải về

111

Quản trị chiến lược (TA)

BSA2005-E

3

Khoa QTKD

Tải về

112

Quản trị dự án quốc tế

INE3009

2

Khoa KT&KDQT

Tải về

113

Quản trị dự án quốc tế 

INE 3010

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

114

Quản trị học

BSA1051

2

Khoa QTKD

Tải về

115

Quản trị học

BSA2004

3

Khoa QTKD

Tải về

116

Quản trị Logistic và chuỗi cung ứng

INE3156

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

117

Quản trị ngân hàng thương mại 1

FIB 2005

3

Khoa TCNH

Tải về

118

Quản trị ngân hàng thương mại 1 (TA)

FIB2005-E

3

Khoa TCNH

Tải về

119

Quản trị ngân hàng thương mại 2

FIB 3008

3

Khoa TCNH

Tải về

120

Quản trị nguồn nhân lực (TA)

BSA2006-E

3

Khoa QTKD

Tải về

121

Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hoá và xuyên quốc gia (TA)

INE3223-E

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

122

Quản trị rủi ro tài chính

FIB3006

3

Khoa TCNH

Tải về

123

Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế

INE3013

2

Khoa KT&KDQT

Tải về

124

Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế 

INE 4013

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

125

Quản trị sản xuất và tác nghiệp (TA)

BSA2014-E

3

Khoa QTKD

Tải về

126

Quản trị sáng tạo và thay đổi (TA)

BSA3029-E

2

Khoa QTKD

Tải về

127

Quản trị tài chính quốc tế

INE3012

2

Khoa KT&KDQT

Tải về

128

Quản trị tài chính quốc tế

INE3012-1

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

129

Quản trị thương hiệu

BSA3016

2

Khoa QTKD

Tải về

130

Tài chính (TA)

BSA2023-E

3

Khoa QTKD

Tải về

131

Tài chính cho phát triển

INE 2016

3

Khoa KTPT

Tải về

132

Tài chính doanh nghiệp 1

BSA 2018

3

Khoa TCNH

Tải về

133

Tài chính doanh nghiệp 1 (TA)

BSA 2018-E

3

Khoa TCNH

Tải về

134

Tài chính doanh nghiệp 2

BSA 3030

3

Khoa TCNH

Tải về

135

Tài chính doanh nghiệp 2 (TA)

BSA 3030-E

3

Khoa TCNH

Tải về

136

Tài chính quốc tế: Lý thuyết và chính sách

INE3003

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

137

Tài chính quốc tế: Lý thuyết và chính sách (TA)

INE3003-E

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

138

Tín dụng ngân hàng

FIB 3024

3

Khoa TCNH

Tải về

139

Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế

INE3052

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

140

Toàn cầu hóa và khu vực hóa trong nền kinh tế thế giới 

INE 3109

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

141

Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế

PEC3032

3

Khoa KTCT

Tải về

142

Tổ chức và lãnh đạo

BSA3019

3

Khoa QTKD

Tải về

143

Thanh toán quốc tế

INE3006

2

Khoa KT&KDQT

Tải về

144

Thanh toán quốc tế

INE3106

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

145

Thể chế kinh tế Việt Nam

PEC3028

3

Khoa KTCT

Tải về

146

Thuế

FIB 2015

3

Khoa TCNH

Tải về

147

Thực hành kế toán tài chính

FIB 3020

2

Khoa TCNH

Tải về

148

Thương mại điện tử

INE3004

2

Khoa KT&KDQT

Tải về

149

Thương mại điện tử (TA)

INE3058-E

3

Khoa QTKD

Tải về

150

Thương mại điện tử

INE 3060

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

151

Thương mại quốc tế

INE3001

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

152

Thương mại quốc tế (TA)

INE3001-E

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

153

Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương 

INE 3105

3

Khoa KT&KDQT

Tải về

154 Kiểm toán tài chính FIB 3021 3 Khoa KTKT Tải về
155 Kiểm toán nội bộ FIB 3022 3 Khoa KTKT Tải về
156 Kinh tế vĩ mô 1 INE 1051 3 Khoa KTPT Tải về
157 Kinh tế vi mô 2 INE 2001 3 Khoa KTPT Tải về
158 Kinh tế vĩ mô 2 INE 2002 3 Khoa KTPT Tải về
159 Nguyên lý kế toán (TA) BSA 2001-E 3 Khoa KTKT Tải về
160 Kinh tế lượng (TV) INE 1052 3 Khoa KTPT Tải về
161 Kinh tế lượng (TA) INE 1052-E 3 Khoa KTPT Tải về
162 Quản trị chiến lược thương hiệu (TA) BSA 3033-E 3 Khoa QTKD Tải về
163 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp BSA 2010 2 Khoa QTKD Tải về
164 Quản trị học (TA) BSA 2004-E 3 Khoa QTKD Tải về
165 Tài chính M&A doanh nghiệp FIB2038  3
Khoa TCNH Tải về
166 Kiểm toán dự án FIB3050  3 Khoa Kế toán Tải về
167 Kế toán công FIB3019  3 Khoa Kế toán Tải về
168
Kinh tế vĩ mô 1
INE1151 4Khoa KTPT
Tải về
169
Nguyên lý kế toán
BSE 2001-E
 3Khoa Kế toán
Tải về

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
Get the Flash Player to see this player.
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Đại học Waseda
Trường Đại học Thành Tây
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Công ty TNHH giải trí TBS
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành