Kế hoạch triển khai đề tài NCKH cấp trường năm 2016

Thông báo số 2086/TB-ĐHKT ngày 1/8/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


1. Các căn cứ

-  Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/01/2015 của ĐHQGHN;

-  Quy định về quản lý hoạt động Nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-ĐHKT ngày 07/04/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

-  Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 191/QĐ-ĐKHT ngày 4/2/2016 của Hiệu trưởng trường Đai học Kinh tế - ĐHQGHN;

-  Công văn số 1637/TB-ĐHQGHN ngày 14/6/2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc giao nhiệm vụ, kinh phí khoa học và công nghệ cho Trường Đại học Kinh tế năm 2016.

2. Mục tiêu - ý nghĩa của các đề tài NCKH cấp trường năm 2016

Các đề tài NKCH cấp trường năm 2016 được thực hiện nhằm các mục tiêu sau:

-  Cụ thể hóa Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

-  Gắn liền NCKH với thực tiễn chính sách và phục vụ nhu cầu thực tế của xã hội.

-  Gắn liền NCKH với việc nâng cao năng lực nghiên cứu của sinh viên và học viên cao học tham gia trong quá trình thực hiện đề tài;

-  Góp phần hỗ trợ và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh của Trường.

3. Quy trình thực hiện

TT

Nội dung
công việc

Thời hạn hoàn thành

Đơn vị
thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

1. Thông báo tuyển chọn, xét duyệt

1.1.

Phê duyệt các đề xuất đề tài NCKH cấp trường năm 2016

29/7/2016

Phòng NCKH&HTPT trình BGH phê duyệt

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH

 

1.2.

Tập hợp hồ sơ đăng ký đề tài NCKH gửi về trường (qua Phòng NCKH&HTPT)

08/8/2016

Các đơn vị, Phòng NCKH&HTPT

Các đề cương đề tài NCKH

BM03/NCKH

1.3.

Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH

09/8/2016

Phòng NCKH&HTPT trình BGH phê duyệt

Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt

Theo điểm b, mục 3, Điều 4, Chương II Quy định Quản lý hoạt động NCKH tại trường ĐH Kinh tế

2. Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương

2.1.

Gửi tài liệu cho Hội đồng xét duyệt đề cương

09/8/2016

Các hội đồng, Phòng NCKH&HTPT

 

BM04/NCKH; BM05/NCKH; BM06/NCKH

2.2.

Tổ chức họp Hội đồng để đánh giá chấm điểm đề cương

12/8/2016

Các hội đồng, Phòng NCKH&HTPT

Các đề cương đã được đánh giá

Các thành viên hội đồng thông qua đề cương theo biểu mẫu; Kinh phí xét duyệt đề cương do Trường chi trả

2.3.

Tập hợp Hồ sơ NCKH trong đó có Đề cương đã được chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng xét duyệt đề cương, gửi về phòng NCKH&HTPT

15/8/2016

Các đơn vị, Phòng NCKH&HTPT

Hồ sơ NCKH trong đó có Đề cương đã được chỉnh sửa

 

3. Phê duyệt và giao đề tài

3.1.

Phê duyệt và giao thực hiện đề tài

16/8/2016

Phòng NCKH&HTPT trình BGH phê duyệt

Quyết định phê duyệt và giao thực hiện đề tài

 

3.2.

Công bố danh mục đề tài khoa học công nghệ các cấp của Trường đã được phê duyệt lên Website của Trường

16/8/2016

Phòng NCKH&HTP; Bộ phận Truyền thông

Danh mục đề tài trên website của trường

 

4. Ký hợp đồng và triển khai thực hiện đề tài

4.1.

Ký hợp đồng và triển khai thực hiện đề tài

18/8/2016

Phòng NCKH&HTPT trình BGH ký Hợp đồng

Các hợp đồng đã ký

BM07/NCKH

Thời gian thực hiện đề tài, đề án, dự án NCKH được quy định trong hợp đồng

5. Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài (thực hiện trong các trường hợp đề tài có thời gian thực hiện trên 1 năm, theo đề xuất của chủ nhiệm đề tài hoặc của Phòng quản lý: BM08/NCKH, BM09/NCKH)

6. Những thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài: quy định tại điểm f, mục 3, Điều 4, Chương II Quy định Quản lý hoạt động NCKH tại trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

7. Tổ chức seminar đề tài (nếu có): quy định tại điểm g, mục 3, Điều 4, Chương II Quy định Quản lý hoạt động NCKH tại trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN.

8. Tổ chức nghiệm thu đề tài

8.1.

Tập hợp Hồ sơ xin nghiệm thu đề tài NCKH (văn bản đề nghị nghiệm thu, sản phẩm nghiên cứu, báo cáo tóm tắt, biên bản seminar (nếu có), sản phẩm được công bố và sản phẩm đào tạo theo đăng ký đề cương/hợp đồng và các giấy tờ khác

trước ngày hết hạn hợp đồng ít nhất 30 ngày

Các đơn vị, chủ nhiệm đề tài

Hồ sơ đề nghị nghiệm thu

BM12/NCKH, BM13/NCKH, BM14/NCKH

8.2.

Thẩm định kết quả và báo cáo nghiệm thu trình Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu lên Ban Giám hiệu ký

7 ngày sau khi nhận được đầy đủ Hồ sơ đề nghị nghiệm thu

Phòng NCKH&HTPT trình BGH

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu

 

8.3.

Tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký quyết định thành lập Hội đồng

Hội đồng đánh giá nghiệm thu

Các đề tài được đánh giá nghiệm thu

Các đề tài được đánh giá bằng hình thức bỏ phiếu, xếp loại ở 4 mức: Tốt, khá, đạt và không đạt yêu cầu.

Kinh phí buổi họp nghiệm thu thuộc kinh phí của đề tài

8.4.

Nộp sản phẩm sau nghiệm thu: 02 bản báo cáo tổng kết, 02 bản báo cáo tóm tắt đề tài (tiếng Việt và tiếng Anh đã được chỉnh sửa và bổ sung theo ý kiến của hội đồng nghiệm thu), 01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung sản phẩm

trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu.

Chủ nhiệm đề tài, Phòng NCKH&HTPT

Các sản phẩm sau nghiệm thu

 

8.5.

Thanh lý và Thanh quyết toán đề tài

Theo Hợp đồng

Chủ nhiệm đề tài, Phòng KHTC, Phòng NCKH&HTPT

 

 

9. Quản lý, công bố các kết quả nghiên cứu và sử dụng sản phẩm

9.1

Thông báo công khai kết quả thực hiện đề tài trên trang thông tin điện tử hoặc bản tin của đơn vị.

Sau khi nghiệm thu

Các đơn vị, bộ phận truyền thông

 

Kết quả của đề tài NCKH khi công bố dưới dạng các bài báo, báo cáo khoa học, sách chuyên khảo, giáo trình... phải ghi rõ thực hiện trong khuôn khổ đề tài của Trường Đại học Kinh tế.

 

4. Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016 kèm theo Dự kiến phân bổ kinh phí và thành phần chủ trì

 

TT

Tên đề tài

Kinh phí

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

Kinh tế thế giới 2016 và hàm ý đối với Việt Nam

50

Khoa KT&KDQT

Báo cáo định kỳ hàng quý về KTQT (các chỉ số vĩ mô, tăng trưởng và lạm phát, BoP, thương mại, đầu tư, tài chính quốc tế), khu vực và thế giới (4 báo cáo quý + 1 báo cáo năm)

2

Tài chính công và thị trường tài chính VN năm 2016

50

Khoa TCNH

Báo cáo định kỳ hàng quý về tài chính công và thị trường tài chính (chính sách tiền tệ, ngân sách, tỷ giá, chứng khoán, nợ công...)

3

Kinh tế vĩ mô VN 2016

50

Khoa KTPT

Báo cáo định kỳ hàng quý kinh tế vĩ mô của Việt Nam (tăng trưởng, lạm phát, BoP, các chính sách của VN)

4

Các rào cản đối với sự phát triển của các DNVVN ở Việt Nam 2016

50

Khoa QTKD

Báo cáo định kỳ hàng quý về các rào cản đối với sự phát triển của các DNVVN ở Việt Nam -> 4 báo cáo quý và 1 báo cáo tổng hợp

5

Đánh giá về quá trình tái cơ cấu của hệ thống NH giai đoạn 2011-2016

25

Khoa TCNH

Báo cáo đánh giá về quá trình tái cơ cấu của hệ thống NH trong 5 năm qua (20-30 trang, có số liệu, đánh giá, so sánh với chỉ tiêu đặt ra về tốc độ, độ sâu, yêu cầu đặt ra và đưa ra các khuyến nghị)

6

Đánh giá về Đầu tư công giai đoạn 2011-2016

25

Phòng NCKH & HTPT

Báo cáo đánh giá về đầu tư công trong 5 năm qua (20-30 trang, có số liệu, đánh giá, so sánh với chỉ tiêu đặt ra về tốc độ, độ sâu, yêu cầu đặt ra và đưa ra các khuyến nghị)

7

Đánh giá tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011-2016

25

Khoa KTCT

Báo cáo đánh giá về tái cơ cấu DNNN trong 5 năm qua (20-30 trang, có số liệu, đánh giá, so sánh với chỉ tiêu đặt ra về tốc độ, độ sâu, yêu cầu đặt ra và đưa ra các khuyến nghị)

8

Cải cách thuế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT

25

Khoa KTKT

Báo cáo đánh giá về cải cách thuế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT (AEC, TPP)

 

5. Tổ chức thực hiện

Đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt kế hoạch trên. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị báo cáo Ban Giám Hiệu thông qua Phòng NCKH & HTPT.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
Get the Flash Player to see this player.
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Đại học Waseda
Trường Đại học Thành Tây
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Công ty TNHH giải trí TBS
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành