Tin tổ chức: Bổ nhiệm Trưởng Ban Thanh tra
01/09/2009 13:57

Ngày 1/9/2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1503/QĐ-TCCB bổ nhiệm ThS. Nguyễn Minh Đức, Phó trưởng Ban Thanh tra giáo dục giữ chức Trưởng Ban Thanh tra giáo dục, Trường Đại học Kinh tế.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


TCCB