Trường ĐHKT tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước cho NCS Hồ Trung Thanh
14/12/2009 09:00

Ngày 13/12/2009, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước cho NCS Hồ Trung Thanh với đề tài “Xuất khẩu bền vững ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, mã số 62.31.01.01


Sau khi nghe NCS trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận án và nghe nhận xét của 3 phản biện, nhận xét của các cơ quan và các nhà khoa học về luận án và tóm tắt luận án, hội đồng đã nhận định rằng, đây là một đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mang tính thời sự, phù hợp với chuyên ngành Kinh tế Chính trị. Luận án đã phân tích và đánh giá được thực trạng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2005 - 2008 theo các tiêu chí xuất khẩu bền vững và đã đề xuất được một số quan điểm và giải pháp nhằm phát triển bền vững xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
Luận án là một công trình nghiên cứu công phu, độc lập, có một số đóng góp về lý luận và thực tiễn và NCS xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ kinh tế.
Đây là NCS thứ 5 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp nhà nước ngành Kinh tế Chính trị tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Hoàng Triều Hoa (Khoa KTCT)