Giới thiệu nhân sự mới
09/08/2017 08:561

Họ tên: Nguyễn Thế Kiên

Năm sinh: 1982

Trình độ đào tạo cao nhất: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế Phát triển

Chức danh công tác: Giảng viên Bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu kinh tế

2

Họ tên: Lê Thị Ngọc Phượng

Năm sinh: 1984

Trình độ đào tạo cao nhất: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Khoa Tài chính - Ngân hàng

Chức danh công tác: Giảng viên Bộ môn Ngân hàng

3


Họ tên: Lê Thị Hiên

Năm sinh: 1990

Trình độ đào tạo cao nhất: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo

Chức danh công tác: Chuyên viên phụ trách tư liệu

4


Họ tên: Lưu Tiến Đạt

Năm sinh: 1993

Trình độ đào tạo cao nhất: Cử nhân

Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo

Chức danh công tác: Điều phối viên Chương trình Thạc sĩ CLC ngành Quản trị các Tổ chức Tài chính

5


Họ tên: Phạm Nguyên Hồng

Năm sinh: 1990

Trình độ đào tạo cao nhất: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Chức danh công tác: Điều phối viên Chương trình Cử nhân KTQT CLC

6


Họ tên: Hồ Thị Thương Huyền

Năm sinh: 1994

Trình độ đào tạo cao nhất: Cử nhân

Đơn vị công tác: Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Chức danh công tác: Chuyên viên Kiểm tra đánh giá

7

Họ tên: Nguyễn Văn Công

Năm sinh: 1992

Trình độ đào tạo cao nhất: Cử nhân

Đơn vị công tác: Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu

Chức danh công tác: Chuyên viên phụ trách website tiếng Việt

8

Họ tên: Cấn Thị Hồng Vân

Năm sinh: 1993

Trình độ đào tạo cao nhất: Cử nhân

Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức Nhân sự

Chức danh công tác: Chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự


Trường ĐHKT - ĐHQGHN