Giới thiệu nhân sự mới: Nguyễn Đình Tiến
03/01/2018 10:57

Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế Phát triển


Họ và tên: Nguyễn Đình Tiến

Năm sinh: 1978

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế Phát triển

Vị trí công việc: Giảng viên Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

Trường ĐHKT - ĐHQGHN