Bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính và Phòng Đào tạo
27/06/2018 11:28

Ngày 22/6/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính và Phòng Đào tạo, gồm:


- Quyết định số 1689/QĐ-ĐHKT bổ nhiệm ThS. Hồ Sỹ Lưu - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch - Tài chính giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

- Quyết định số 1688/QĐ-ĐHKT bổ nhiệm TS. Hoàng Thị Tuyết Nhung - Chuyên viên Phòng Đào tạo, giữ chức Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.


Mai Hương