Miễn nhiệm và bổ nhiệm chủ nhiệm các bộ môn thuộc Khoa Kinh tế Phát triển
21/04/2011 10:21

Ngày 20/4/2011, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký các quyết định: 616/QĐ-ĐHKT, 617/QĐ-ĐHKT, 618/QĐ-ĐHKT miễn nhiệm và bổ nhiệm chủ nhiệm các bộ môn thuộc Khoa Kinh tế Phát triển.


Theo Quyết định số 616/QĐ-ĐHKT, TS. Vũ Đức Thanh,Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển, thôi kiêm nhiệm công việc của Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế học thuộc Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế.

Theo Quyết định số 617/QĐ-ĐHKT, TS. Vũ Phạm Hải Đăng, Phó Chủ nhiệm bộ môn Chính sách công khoa Kinh tế Phát triển, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học thuộc khoa Kinh tế Phát triển.

Quyết định 618 /QĐ-ĐHKT, bổ nhiệm TS. Bùi Đại Dũng, Giảng viên khoa Kinh tế Phát triển, giữ chức Chủ nhiệm Bộ môn Chính sách công thuộc khoa Kinh tế Phát triển.

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


BP.TT