Bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp
28/07/2011 17:13

Ngày 28/7/2011, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1305/QĐ-ĐHKT bổ nhiệm ThS. Phạm Việt Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và tư vấn - Viện Nghiên cứu quản trị Công ty đại chúng, giữ chức Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TCNS