Danh sách giảng viên hướng dẫn niên luận cho sinh viên khóa QH-2010-E, chương trình bằng kép nội bộ, ngành Tài chính - Ngân hàng
02/07/2012 10:11

Quyết định số 1218 /QĐ-ĐHKT ngày 19/6/2012 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tưởng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 571/TB-ĐHKT ngày 27/03/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc triển khai kế hoạch thực tế, thực tập và viết niên luận khoá QH-2009-E hệ chính quy và khóa QH-2010-E chương trình bằng kép;

Theo đề nghị của các ông (bà) Chủ nhiệm Khoa Tài chính ngân hàng; Trưởng phòng Đào tạo,

 
QUYẾT ĐỊNH:
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách giảng viên hướng dẫn niên luận cho sinh viên khóa QH-2010-E, chương trình bằng kép nội bộ, ngành Tài chính - Ngân hàng (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Chủ nhiệm Khoa Tài chính ngân hàng, sinh viên và giảng viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN