KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Chính trị

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 17:05 21/04/2022

Ban hành kèm theo Quyết định số 2910/QĐ-ĐHKT, ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN

Mục đích của Chương trình Tiến sĩ Kinh tế Chính trị 

Chương trình tiến sĩ Kinh tế Chính trị được thiết kế dựa trên việc tham khảo các chương trình tiến sĩ của các trường đại học hàng đầu thế giới, nhằm đào tạo tiến sỹ kinh tế chính trị có kiến thức chuyên sâu về kinh tế chính trị hiện đại, có khả năng nghiên cứu độc lập. Sau khi hoàn thành khóa học, tiến sỹ ngành kinh tế chính trị có phương pháp tư duy sáng tạo, có khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá sự tương tác giữa các nhân tố trong lĩnh vực kinh tế chính trị, đưa ra cách tiếp cận mới, cách lý giải mới; có khả năng viết và thuyết trình một cách khoa học, chuyên nghiệp các nghiên cứu. Tiến sỹ Kinh tế chính trị có khả năng vận dụng những tri thức và phương pháp nghiên cứu của ngành/lĩnh vực để tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế ở tầm vĩ mô và vi mô. 

Lợi ích khi làm nghiên cứu sinh Kinh tế Chính trị

Nâng cao kiến thức chuyên môn:

Các học phần và chuyên đề trong chương trình giúp nghiên cứu sinh hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu, các lý thuyết mới về kinh tế chính trị, đồng thời cung cấp các tiếp cận đa chiều về các vấn đề như Kinh tế chính trị hiện đại, phân tích kinh tế về các thể chế chính trị, kinh tế chính trị của sự phát triển, các vấn đề kinh tế chính trị quốc tế và kinh tế chính trị Việt Nam, vào giải quyết các vấn đề của luận án và các lĩnh vực thuộc ngành đào tạo.

Rèn luyện năng lực nghiên cứu:

Chương trình trang bị cho nghiên cứu sinh năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có hiểu biết sâu sắc về kiến thức và phương pháp nghiên cứu chuyên ngành trong việc giải quyết đề tài nghiên cứu cụ thể; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.

Trau dồi kỹ năng nghề nghiệp:

Thông qua chương trình, nghiên cứu sinh rèn luyện các kỹ năng phát hiện, phân tích, đánh giá, dự báo, phản biện và tư vấn giải pháp cho các vấn đề kinh tế dựa trên những luận cứ chuyên sâu về kinh tế chính trị. Nghiên cứu sinh có khả năng áp dụng thành thạo kỹ năng tư duy hệ thống, phương pháp liên ngành, có cách tiếp cận riêng biệt từ góc nhìn của kinh tế chính trị hiện đại, phát hiện, phân tích, đánh giá các vấn đề mới trong lĩnh vực kinh tế chính trị. Đồng thời nghiên cứu sinh có năng lực tự nghiên cứu độc lập, biết tìm ra cách thức mới hay biết vận dụng các kiến thức, các kỹ năng vào nhận diện và đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh trên thực tế đặc biệt để chủ động đàm phán giải quyết xung đột giữa các nhóm lợi ích.

Vị trí việc làm đa dạng sau khi tốt nghiệp:

Người hoàn thành chương trình Tiến sĩ Kinh tế Chính trị khả năng làm việc tại các vị trí công việc và cơ quan, tổ chức đa dạng như: i) Chuyên gia phân tích, tư vấn về kinh tế có trình độ cao trong việc phân tích đánh giá, phản biện và tư vấn, hoạch định chính sách công; chuyên viên tư vấn giám sát việc triển khai các quyết định quản lý trong nhiều tổ chức kinh tế xã hội khác nhau bao gồm cả các tổ chức quốc tế; ii) Nghiên cứu viên và giảng viên kinh tế có trình độ cao, có khả năng tự nghiên cứu, có đủ năng lực chuyên môn để tham gia giảng dạy trong lĩnh vực ở các bậc học tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học khối ngành kinh tế; có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp tham gia nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề kinh tế chính trị hiện đại, kinh tế chính trị quốc tế; phân tích và hoạch định chính sách công ở cấp chuyên gia tư vấn nhà nước/quốc tế; iii) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp tiến sĩ Kinh tế Chính trị để trở thành các chuyên gia phân tích, chuyên gia tư vấn cao cấp; các nhà lãnh đạo kinh tế, các giảng viên cao cấp về kinh tế chính trị.

>> Chi tiết về chương trình xem tại đây.

Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Chính trị

Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Chính trị

Ban hành kèm theo Quyết định số 2910/QĐ-ĐHKT, ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết