CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ PHÁT TRIỂN

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công và Phát triển định hướng ứng dụng áp dụng tuyển sinh từ năm 2023

Phòng Đào tạo 09:33 14/12/2023

Chương trình có mục tiêu chung là đào tạo thạc sĩ mang tính liên ngành chính sách công và phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực phân tích, quản lý và hoạch địch chính sách công tại Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập trên cơ sở tư duy của kinh tế học nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.

1. Định hướng nghề nghiệp của học viên tốt nghiệp

- Nhóm 1: Cán bộ phân tích, nghiên cứu, cán bộ hoạch định, xây dựng chính sách, đánh giá chiến lược chính sách phát triển, cán bộ kế hoạch, cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý Nhà nước ở các bộ, ban, ngành từ trung ương đến địa phương.

- Nhóm 2: Cán bộ phân tích, nghiên cứu, tư vấn chính sách, cán bộ hoạch định chính sách, cán bộ kế hoạch tại các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ; các cán bộ quản trị, quản lý, cán bộ hoạch định, xây dựng chiến lược trong các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp.

- Nhóm 3: Nhà nghiên cứu, giảng viên tại các cơ quan nghiên cứu và trường đại học có chuyên ngành đào tạo liên quan đến chính sách công và phát triển.

2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, học viên có đủ kiến thức, năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để tiếp tục học tập, nghiên cứu cao hơn ở bậc tiến sĩ.

Download Chương trình đào tạo tại đây

Hotline tuyển sinh đại học: 0243 754 7506 (máy lẻ 666,888); 0913 486 773

Đăng ký nhận tư vấn thông tin tuyển sinh bậc Thạc sĩ tại đây

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công và Phát triển định hướng ứng dụng áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công và Phát triển định hướng ứng dụng áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Chương trình có mục tiêu chung là đào tạo thạc sĩ mang tính liên ngành chính sách công và phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực phân ...

Chi tiết
Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công và Phát triển định hướng ứng dụng

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công và Phát triển định hướng ứng dụng

Ban hành theo Quyết định số 154/QĐ-ĐHQGHN, ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết