KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kinh tế Chính trị định hướng ứng dụng áp dụng tuyển sinh từ năm 2023

Phòng Đào tạo 09:24 14/12/2023

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo thạc sĩ Kinh tế chính trị có kiến thức hệ thống, cơ bản về kinh tế chính trị hiện đại. Đó là những vấn đề kinh tế chính trị của quá trình phát triển của các quốc gia; phân bổ các nguồn lực và lợi ích của các nước lớn, những vấn đề về kinh tế chính trị Việt Nam, cách mạng công nghiệp và phát triển, phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường, quan hệ giữa nhà nước và thị trường, hội nhập quốc tế... Để có thể tiếp thu được những kiến thức đó, người học còn được trang bị các kiến thức bổ trợ bằng một số học phần cơ sở và liên ngành.

1. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

- Nhóm 1: Cán bộ, công chức của Đảng và Nhà nước 
Với những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất được đào tạo, những hiểu biết cơ bản, hệ thống về đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước, thạc sĩ Kinh tế chính trị hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của cán bộ, công chức của Đảng và Nhà nước. Họ có thể làm việc trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước, từ địa phương cho đến trung ương.

- Nhóm 2: Chuyên viên của các tổ chức kinh tế, xã hội 
Với những kiến thức mang tính liên ngành, thạc sĩ Kinh tế chính trịcó thể làm việc tại các các tổ chức tư vấn kinh tế, các tổ chức hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế quốc tế tại Việt Nam; có thể trở thành chuyên viên triển khai và giám sát thực hiện các quyết định quản lý trong các tổ chức; triển vọng có thể trở thành các chuyên gia phân tích chính sách, các nhà tư vấn và quản lý kinh tế, xã hội cấp cao. 

- Nhóm 3: Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu kinh tế
Với những kiến thức cơ bản, hệ thống, thạc sĩ Kinh tế chính trị có khả năng nghiên cứu và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội. Đồng thời, họ cũng có những kỹ năng cần thiết để truyền đạt các trị thức, hiểu biết của mình. Vì vậy, họ có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, các cơ quan truyền thông, các trường đại học khối ngành kinh tế; có thể trở thành nghiên cứu viên, biên tập viên, giảng viên; tham gia nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề kinh tế, đặc biệt là kinh tế chính trị hiện đại, có thể trở thành các nghiên cứu viên, biên tập viên, giảng viên cao cấp về kinh tế.   

2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, học viên có đủ kiến thức, năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để tiếp tục học tập, nghiên cứu cao hơn ở bậc tiến sĩ. 

Download Chương trình đào tạo tại đây

Hotline tuyển sinh đại học: 0243 754 7506 (máy lẻ 666,888); 0913 486 773

Đăng ký nhận tư vấn thông tin tuyển sinh bậc Thạc sĩ tại đây

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị định hướng ứng dụng áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị định hướng ứng dụng áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo thạc sĩ Kinh tế chính trị có kiến thức hệ thống, cơ bản về kinh tế chính trị hiện đại. Đó là những vấn đề kinh ...

Chi tiết
Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị định hướng ứng dụng

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị định hướng ứng dụng

Ban hành theo Quyết định số 153/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/1/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và Cập nhật theo Công văn số 1884/ĐHQGHN-ĐT ngày 06/06/2017, ...

Chi tiết