QUẢN LÝ KINH TẾ

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế định hướng ứng dụng áp dụng tuyển sinh từ năm 2023

Phòng Đào tạo 09:32 14/12/2023

Chương trình Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế định hướng ứng dụng được thiết kế nhằm đào tạo các thạc sĩ có kiến thức chuyên sâu về quản lý kinh tế, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng tổ chức thực thi chính sách quản lý kinh tế, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức ngành quản lý kinh tế vào việc thực hiện các công việc quản lý cụ thể. Người học có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

1. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Nhóm 1: Cán bộ lãnh đạo, quản lý kinh tế tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, bộ, ngành và địa phương: có năng lực hoạch định, triển khai các chính sách kinh tế ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô vào thực tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế. Đây chính là một nguồn nhân lực quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý  nhà nước về kinh tế của Việt Nam trong  quá trình đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhóm 2: Nhà quản lý kinh tế tại các tổ chức, doanh nghiệp: Có kỹ năng triển khai các công cụ quản lý kinh tế vào thực tiễn, trên cơ sở thực thi quản lý, có thể đánh giá và phản biện các chính sách kinh tế của nhà nước, các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế của các tổ chức kinh tế công và tư, góp phần giúp các cơ quan nhà nước thực thi quản lý kinh tế ngày càng hiệu quả hơn.

Nhóm 3: Các chuyên gia tư vấn thực thi chính sách cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý: Có kỹ năng phân tích chính sách, trên cơ sở đó tư vấn giúp các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đúng các chủ trương, chính sách kinh tế của nhà nước.

2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Thạc sĩ quản lý kinh tế theo định hướng ứng dụng sau khi tốt nghiệp có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc học tiến sĩ khi đáp ứng đủ các điều kiện xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Download Chương trình đào tạo tại đây

Hotline tuyển sinh đại học: 0243 754 7506 (máy lẻ 666,888); 0913 486 773

Đăng ký nhận tư vấn thông tin tuyển sinh bậc Thạc sĩ tại đây

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế định hướng ứng dụng áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế định hướng ứng dụng áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Chương trình Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế định hướng ứng dụng được thiết kế nhằm đào tạo các thạc sĩ có kiến thức chuyên sâu về quản lý kinh tế, có năng ...

Chi tiết
Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế định hướng ứng dụng

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế định hướng ứng dụng

Ban hành theo Quyết định số 3907/QĐ-ĐHQGHN, ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và Cập nhật theo Công văn số 1884/ĐHQGHN-ĐT ...

Chi tiết
Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế định hướng ứng dụng

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế định hướng ứng dụng

Ban hành theo Quyết định số 3907/QĐ-ĐHQGHN, ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và Cập nhật theo Công văn số 1884/ĐHQGHN-ĐT ...

Chi tiết