TUYỂN DỤNG

NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA CỘNG ĐỒNG UEB

Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển chất lượng, hiệu quả và bền vững của Việt Nam, nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội; tạo môi trường thuận lợi để sáng tạo, nuôi dưỡng, phát triển tài năng trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại.


VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG


Tuyển dụng nhân viên lái xe

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 nhân viên lái xe. Cụ thể:


Tuyển dụng Kế toán viên, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Kế toán viên tại Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (CITE)


Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tài khoản, phần mềm và hành chính

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên Quản lý tài khoản, phần mềm và hành chính tại Trung tâm Hệ thống thông tin kinh tế và Quản lý […]


Tuyển dụng Chuyên viên phụ trách công tác Văn phòng Đảng tại Phòng Tổ chức nhân sự

Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, với […]


Tuyển dụng chuyên viên Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên


Tuyển dụng Giám đốc Điều hành các chương trình đào tạo liên kết quốc tế

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cần tuyển 01 Giám đốc Điều hành các chương trình đào tạo liên kết quốc tế.


Tuyển dụng Giám đốc Kinh doanh các chương trình đào tạo liên kết quốc tế

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cần tuyển 01 Giám đốc Kinh doanh các chương trình đào tạo liên kết quốc tế.


Tuyển dụng Giám đốc Tài chính các chương trình đào tạo liên kết quốc tế

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cần tuyển 01 Giám đốc Tài chính các chương trình đào tạo liên kết quốc tế.


Tuyển dụng chuyên viên Phòng Nghiên cứu Khoa học & Hợp tác Phát triển

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên phụ trách nghiên cứu khoa học tại Phòng Nghiên cứu Khoa học & Hợp tác Phát triển


Tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh các chương trình liên kết và đào tạo quốc tế

Hiện nay Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 03 Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh các chương trình liên kết và đào tạo quốc tế tại Trung tâm Đào tạo và Giáo dục […]


Tuyển dụng Cán bộ quản lý Marketing tại Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Cán bộ quản lý Marketing tại Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu.


Tuyển dụng Chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự

Hiện nay Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên tại Phòng Tổ chức Nhân sự