PHÒNG TẠP CHÍ - XUẤT BẢN

Đậu Kiều Ngọc Anh

14:40 24/12/2021

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1984

Học vị: Thạc sĩ

Email: anhdkn@vnu.edu.vn; ngocanhdk224@gmail.com

Điện thoại: 84 ) 917782404

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

ThS. Đậu Kiều Ngọc Anh hiện là chuyên viên Phòng Tạp chí - Xuất bản, Trường ĐHKT - ĐHQGHN (từ 2010-nay). Trước khi công tác tại Trường, ThS. Ngọc Anh từng có kinh nghiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Sách Alpha (2008-2010).

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cử nhân ngành Xuất bản thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (2007).

Thạc sĩ ngành Xuất bản thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (2012).