CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN


PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Đồng chí Hoàng Khắc Lịch

Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2017-2022

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Đồng chí Đào Thị Thanh Huyền

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2017-2022


ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Đồng chí Nguyễn Thị Vũ Hà

Đồng chí Nguyễn Thị Vũ Hà

Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu

Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Trần Văn Trọng

Đồng chí Trần Văn Trọng

Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Phùng Thế Vinh

Đồng chí Phùng Thế Vinh

Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang

Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Phạm Ngọc Quang

Đồng chí Phạm Ngọc Quang

Ủy viên Ban Chấp hành


ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

Đồng chí Hoàng Khắc Lịch

Đồng chí Hoàng Khắc Lịch

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra