BA CÔNG KHAI

Báo cáo ba công khai năm học 2020 - 2021

Trường ĐHKT 14:41 16/11/2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2020 - 2021 như sau:   

1. Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)   

2. Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN (xem tại http://ueb.edu.vn/dbcl2020/web/)   

3. Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)   

4. Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)   

5. Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)   

6. Công khai về tình hình việc làm của SVTN  tốt nghiệp năm 2020 (thực hiện năm 2021):

- Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của SVTN (xem tại đây)

 Báo cáo ba công khai năm học 2019 - 2020

Báo cáo ba công khai năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2019 - 2020 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019

Báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2018 - 2019 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2016 - 2017

Báo cáo ba công khai năm học 2016 - 2017

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2015 - 2016

Báo cáo ba công khai năm học 2015 - 2016

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2015 - 2016 như sau:

Chi tiết