BA CÔNG KHAI

Công khai năm học 2021 - 2022

TTĐBCLGD 15:29 30/11/2022

Thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục và Đạo về hoạt động Ba công khai năm học 2021-2022, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã thực hiện công khai theo quy định. Đây là hoạt động bắt buộc và thực hiện thường xuyên trong năm học.

1. Biểu mẫu số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học xem tại đây

2. Biểu mẫu số 18: Công khai thông tin về chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm xem tại đây

3. Biểu mẫu số 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm xem tại đây

4. Biểu mẫu số 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm xem tại đây

5. Biểu mẫu số 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm xem tại đây

Công khai năm học 2022 - 2023

Công khai năm học 2022 - 2023

Thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động Ba công khai năm học 2022-2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã thực hiện công khai theo ...

Chi tiết
Ba công khai năm học 2021 - 2022

Ba công khai năm học 2021 - 2022

Thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động Ba công khai năm học 2021-2022, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã thực hiện công khai theo ...

Chi tiết
Công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Theo khảo sát, có 98.81% sinh viên tốt nghiệp năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế có việc làm.

Chi tiết
Báo cáo ba công khai năm học 2020 - 2021

Báo cáo ba công khai năm học 2020 - 2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2020 - 2021 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2019 - 2020

Báo cáo ba công khai năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2019 - 2020 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019

Báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2018 - 2019 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2016 - 2017

Báo cáo ba công khai năm học 2016 - 2017

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2015 - 2016

Báo cáo ba công khai năm học 2015 - 2016

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2015 - 2016 như sau:

Chi tiết