BA CÔNG KHAI

Công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

TT ĐBCLGD 09:26 30/06/2022

Theo khảo sát, có 98.81% sinh viên tốt nghiệp năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế có việc làm.

Thực hiện Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 như sau:

Thực hiện khảo sát vào năm 2022 (khoảng thời gian sinh viên đã tốt nghiệp được 12 tháng), có 98.81% sinh viên tốt nghiệp năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế có việc làm. 

Chi tiết xem tại đây

 

Công khai năm học 2022 - 2023

Công khai năm học 2022 - 2023

Thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động Ba công khai năm học 2022-2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã thực hiện công khai theo ...

Chi tiết
Công khai năm học 2021 - 2022

Công khai năm học 2021 - 2022

Thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục và Đạo về hoạt động Ba công khai năm học 2021-2022, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã thực hiện công khai theo quy ...

Chi tiết
Ba công khai năm học 2021 - 2022

Ba công khai năm học 2021 - 2022

Thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động Ba công khai năm học 2021-2022, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã thực hiện công khai theo ...

Chi tiết
Báo cáo ba công khai năm học 2020 - 2021

Báo cáo ba công khai năm học 2020 - 2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2020 - 2021 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2019 - 2020

Báo cáo ba công khai năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2019 - 2020 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019

Báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2018 - 2019 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2016 - 2017

Báo cáo ba công khai năm học 2016 - 2017

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi tiết
 Báo cáo ba công khai năm học 2015 - 2016

Báo cáo ba công khai năm học 2015 - 2016

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2015 - 2016 như sau:

Chi tiết