CÔNG ĐOÀN

Đồng chí Lê Thị Vân

14:34 16/08/2023

Ủy viên Ban chấp hành

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1990

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: levan@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

ThS. Lê Thị Vân phụ trách chung công tác Hành chính, Nhân sự, Tài chính của Trung tâm Đào tạo & Giáo dục Quốc tế, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Là cử nhân kế toán Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Từ năm 2011 - nay công tác tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cử nhân Kế toán, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội (2011-2013);

Thạc sỹ Quản trinh Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (2016-2019).

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019 - 2020.