Các văn bản hướng dẫn về mảng văn thư lưu trữ

Các văn bản hướng dẫn về mảng văn thư lưu trữ

Đối với mảng Văn thư lưu trữ, hiện nay ở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đang thực hiện theo các văn bản hướng dẫn sau:

Chi tiết
Các văn bản hướng dẫn về mảng quản lý cơ sở vật chất

Các văn bản hướng dẫn về mảng quản lý cơ sở vật chất

Đối với mảng Quản lý Cơ sở vật chất, hiện nay ở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đang thực hiện theo các văn bản hướng dẫn sau:

Chi tiết
Các văn bản hướng dẫn về Chế độ chính sách, lương, lương ngạch bậc

Các văn bản hướng dẫn về Chế độ chính sách, lương, lương ngạch bậc

Đối với mảng Chế độ chính sách, lương, lương ngạch bậc, hiện nay ở Trường Đại học Kinh tế đang thực hiện theo các văn bản hướng dẫn sau:

Chi tiết
Các văn bản hướng dẫn về Tuyển dụng

Các văn bản hướng dẫn về Tuyển dụng

Đối với mảng Tuyển dụng, hiện nay ở Trường Đại học Kinh tế đang thực hiện theo các văn bản hướng dẫn sau:

Chi tiết
Các văn bản hướng dẫn về Hợp đồng

Các văn bản hướng dẫn về Hợp đồng

Đối với mảng Hợp đồng, hiện nay ở Trường Đại học Kinh tế đang thực hiện theo các văn bản hướng dẫn sau:

Chi tiết
Các văn bản hướng dẫn về Hưu trí kéo dài

Các văn bản hướng dẫn về Hưu trí kéo dài

Đối với mảng Hưu trí kéo dài, hiện nay ở Trường Đại học Kinh tế đang thực hiện theo các văn bản hướng dẫn sau:

Chi tiết
Các văn bản hướng dẫn về Nghỉ việc

Các văn bản hướng dẫn về Nghỉ việc

Đối với mảng Nghỉ việc, hiện nay ở Trường Đại học Kinh tế đang thực hiện theo các văn bản hướng dẫn sau:

Chi tiết
Các văn bản hướng dẫn về Đào tạo, bồi dưỡng

Các văn bản hướng dẫn về Đào tạo, bồi dưỡng

Đối với mảng Đào tạo - bồi dưỡng, hiện nay ở Trường Đại học Kinh tế đang thực hiện theo các văn bản hướng dẫn sau:

Chi tiết
Các văn bản hướng dẫn về Tổ chức bộ máy

Các văn bản hướng dẫn về Tổ chức bộ máy

Đối với mảng Tổ chức bộ máy, hiện nay ở Trường Đại học Kinh tế đang thực hiện theo các văn bản hướng dẫn sau:

Chi tiết
Các văn bản hướng dẫn về Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Các văn bản hướng dẫn về Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Đối với mảng Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiện nay ở Trường Đại học Kinh tế đang thực hiện theo các văn bản hướng dẫn sau:

Chi tiết
Phiên hỗ trợ kỹ thuật về hệ thống giám sát chương trình đào tạo

Phiên hỗ trợ kỹ thuật về hệ thống giám sát chương trình đào tạo

Dự án PHER (tên đầy đủ là Partnership for Higher Education Reform), dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ theo hình thức hỗ trợ kỹ […]

Chi tiết
Hoạt động và dịch vụ kiểm định chất lượng tại Việt Nam hiện nay

Hoạt động và dịch vụ kiểm định chất lượng tại Việt Nam hiện nay

Kiểm định chất lượng giáo dục nói chung và kiểm định chất lượng giáo dục đại học nói riêng có vai trò cực kì quan trọng với các trường đại học, nó giúp […]

Chi tiết