HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020 - 2025

09:30 30/11/2021

Quyết định số 2433/QĐ-ĐHKT ngày 09 tháng 09 năm 2020 V/v thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020 - 2025

>> Xem chi tiết tại đây

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định số 2432/QĐ-ĐHKT ngày 09 tháng 09 năm 2020 V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế ...

Chi tiết