TỐT NGHIỆP

Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 11 năm 2022

Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 11 năm 2022

Kèm theo Quyết định số 3969/QĐ-ĐHKT và Quyết định số 3970/QĐ-ĐHKT ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022

Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022

Kèm theo Thông báo số 2932/TB-ĐHKT ngày 29 tháng 08 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Phát sao y công chứng bằng tốt nghiệp cho học viên, sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2022

Phát sao y công chứng bằng tốt nghiệp cho học viên, sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2022

Thời gian Học viên, sinh viên nhận bằng tốt nghiệp sao y công chứng và bảng điểm: Từ 14h30 đến 16h30 ngày thứ Năm hàng tuần.

Chi tiết