TRAO ĐỔI SINH VIÊN TRONG NƯỚC

Thông báo về việc tuyển sinh chương trình trao đổi sinh viên trong nước Học kỳ I, năm học 2023-2024

Thông báo về việc tuyển sinh chương trình trao đổi sinh viên trong nước Học kỳ I, năm học 2023-2024

Kèm theo Thông báo số 2560/TB-ĐHKT ngày 26 tháng 07 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên UEH Summer Camp 2023

Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên UEH Summer Camp 2023

Kèm theo Thông báo số 1151/TB-ĐHKT ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo về việc tuyển sinh chương trình trao đổi sinh viên trong nước Học kỳ I, năm học 2022-2023

Thông báo về việc tuyển sinh chương trình trao đổi sinh viên trong nước Học kỳ I, năm học 2022-2023

Kèm theo Thông báo số 2432/TB-ĐHKT ngày 02 tháng 08 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết