LUẬN VĂN LUẬN ÁN

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy

Kèm theo Thông báo số 4350/TB-ĐHKT ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Thắng

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Thắng

Kèm theo thông báo số 4309/TB-ĐHKT ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hoàn

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hoàn

Kèm theo Thông báo số 4231/TB-ĐHKT ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Lê Hồng Ngọc

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Lê Hồng Ngọc

Kèm theo Thông báo số 4234/TB-ĐHKT ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Hồng Ngọc

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Hồng Ngọc

Tên đề tài luận án: Chuỗi giá trị du lịch ASEAN và sự tham gia của ngành du lịch Việt Nam

Chi tiết
Thông tin về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Linh

Thông tin về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Linh

Kèm theo Thông báo số 4170/TB-ĐHKT ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Hoàng Minh

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Hoàng Minh

Tên đề tài: Tác động của phân cấp tài khóa đến hiệu quả chi ngân sách địa phương ở Việt Nam

Chi tiết
Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phùng Thị Thu Hương

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phùng Thị Thu Hương

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện của người dân ở Việt Nam.

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Phùng Thị Thu Hương

Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Phùng Thị Thu Hương

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện của người dân ở Việt Nam.

Chi tiết
Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Đức Hậu

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Đức Hậu

Tên đề tài luận án: Quản lý du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Hoàng Minh

Thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Hoàng Minh

Tên đề tài: Tác động của phân cấp tài khóa đến hiệu quả chi ngân sách địa phương ở Việt Nam

Chi tiết
Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy

Tên đề tài luận án: “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự linh hoạt của chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp sản xuất Việt Nam”.

Chi tiết