HỌC PHÍ

Thông báo kết quả Quyết toán đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2023-2024 hệ Chuẩn, Bằng kép, TNTT

Phòng Kế hoạch Tài chính 09:16 14/11/2023

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 các chương trình đào tạo bậc đại học. 

Chi tiết xem tại đây 

Danh sách hoàn thành học phí hệ Chuẩn

Danh sách hoàn thành học phí TNTT

Danh sách hoàn thành học phí Bằng kép

Danh sách còn nợ học phí hệ Chuẩn

Danh sách còn nợ học phí TNTT

Thông báo về việc điều chỉnh và hoàn trả học phí theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước năm 2022

Thông báo về việc điều chỉnh và hoàn trả học phí theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước năm 2022

Theo thông báo số 666/TB-KTNN ngày 3/11/2023 về thông báo kết quả kiểm toán tại Trường Đại học Kinh tế về thực hiện Nghị quyết 165 đối với mức thu học ...

Chi tiết
Thông báo về việc điều chỉnh và hoàn trả học phí

Thông báo về việc điều chỉnh và hoàn trả học phí

Theo chỉ thị Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 về học phí đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023, Phòng Kế hoạch – Tài chính ...

Chi tiết
Quyết định Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với bậc đào tạo sau đại học

Quyết định Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với bậc đào tạo sau đại học

Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với bậc đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Quyết định quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với bậc đào tạo đại học (Áp dụng bắt đầu từ học kỳ II năm học 2023 - 2024)

Quyết định quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với bậc đào tạo đại học (Áp dụng bắt đầu từ học kỳ II năm học 2023 - 2024)

Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với bậc đào tạo đại học của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2023 - 2024

Kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2023 - 2024

Thông báo chuẩn bị và thời gian dự kiến kế hoạch thu học phí học kỳ II/2023-2024

Chi tiết
Quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số học kỳ II năm học 2023 - 2024

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số học kỳ II năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên người dân tộc thiểu số nhận được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2023 - 2024.

Chi tiết
Quyết định miễn, giảm học phí từ học kỳ II năm học 2023 – 2024 cho sinh viên Chính quy

Quyết định miễn, giảm học phí từ học kỳ II năm học 2023 – 2024 cho sinh viên Chính quy

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí từ học kỳ II năm học 2023 – 2024 kèm mức miễn, giảm.

Chi tiết
Thông báo Kết quả Quyết toán đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2023-2024 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Thông báo Kết quả Quyết toán đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2023-2024 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ I năm học ...

Chi tiết
Cảnh báo sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ I năm học 2023-2024 (Lần 2)

Cảnh báo sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ I năm học 2023-2024 (Lần 2)

Thông báo số 4503/TB-ĐHKT ngày 01/11/2023 về việc Cảnh báo sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ I năm học 2023-2024 (Lần 2)

Chi tiết