Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 10/2023)

Phòng Thanh tra và Pháp chế 11:27 31/10/2023

Trong nửa sau tháng 10 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:


 

1. Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

a) Hiệu lực thi hành: 

 Công điện số 968/CĐ-TTg  có hiệu lực từ ngày 04/10/2023

b) Nội dung cơ bản

(1) Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Quy định này quy định về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung cơ bản việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

- Đối tượng áp dụng là cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị (gọi tắt là tập thể) và cá nhân trong hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở.

(2) Đối tượng kiểm điểm

- Tập thể lãnh đạo, quản lý: Tập thể lãnh đạo, quản lý các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ở Trung ương và địa phương; tập thể lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,..., Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…

- Cá nhân:  Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng; đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt; đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng) và Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị theo 04 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

Xem toàn văn:  Công điện số 968/CĐ-TTg

2. Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

Theo đó, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao theo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra. Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch thanh tra phải có nội dung thanh tra hoạt động công vụ.

Thủ trưởng các cơ quan thanh tra tăng cường quản lý, chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra hoạt động công vụ theo đúng quy định pháp luật về thanh tra. Đồng thời, tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; kịp thời xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động công vụ, nhất là đánh giá, nhận xét việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan nhà nước và cán bộ công chức viên chức; đồng thời, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thi hành công vụ.

Xem toàn văn: Chỉ thị số 26/CT-TTg 

3. Quyết định số 838/QĐ-BNV ngày 03/10/2023 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định kỹ thuật đối với thẻ cán bộ, công chức, viên chức điện tử

Thẻ cán bộ, công chức, viên chức điện tử là thẻ gắn thiết bị điện tử (chip RFID), chứa thông tin cơ bản của cá nhân cũng như các thông tin liên quan đến cơ quan, đơn vị công tác, chức vụ, chức danh, vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức. Mặt trước của thẻ được in nền vàng, hoa văn trống đồng với các yếu tố bảo an, chống làm giả; mặt sau in nền đỏ, Quốc huy màu vàng

Thẻ được cấp cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để sử dụng trong hoạt động công vụ, thực hiện nhiệm vụ; ra vào, đi lại, xuất trình, kiểm soát thời giờ làm việc trong các cơ quan, công sở, hỗ trợ thực hiện tinh giản hồ sơ giấy tờ,... Tùy theo nhu cầu, cán bộ, công chức, viên chức có thể sử dụng các tiện ích khác của thẻ để thuận tiện trong sinh hoạt và đời sống, khai thác dịch vụ công,…; qua đó thúc đẩy việc hiện đại hóa công sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, văn hóa giao tiếp công vụ của công chức, viên chức, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công chức, công vụ, cải cách hành chính; chuyển đổi số, dần hình thành công chức, viên chức số, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số, TP thông minh.

Xem toàn văn: Quyết định số 838/QĐ-BNV

4. Công văn số  5850/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 23/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nộp hồ sơ đề xuất dự án thuộc Kế hoạch triển khai CTrMTQG giảm nghèo bền vững của BGDĐT năm 2024

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 của BGDĐT (Quyết định số 2253/QĐ-BGDĐT); để có có cơ sở giao nhiệm vụ cho các Đại học, Học viện, các Trường Đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm (gọi chung là các cơ sở đào tạo) triển khai thực hiện chương trình trong năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo đề xuất nội dung, nhiệm vụ xây dựng dự án thuộc các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được phê duyệt bởi Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (gồm: Dự án 2; Tiểu dự án 1 - Dự án 7)

- Dự án 2 (đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo)

- Tiểu dự án 1 - Dự án 7 (nâng cao năng lực cho sinh viên hộ nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo các kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương)

Các cơ sở đào tạo gửi hồ sơ đề xuất nhiệm vụ có đầy đủ xác nhận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại mục I Công văn này về BGDĐT (qua Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 07/11/2023.

Xem toàn văn: Công văn số  5850/BGDĐT-GDCTHSSV

5. Hướng dẫn 4019/HD-ĐHQGHN ngày 24/10/203 về việc thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý.

Xem toàn văn: Hệ thống Eoffice của Trường./.

Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024

Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 4398/ĐHKT-ĐT ngày 27/11/2023 về việc hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024.

Chi tiết
Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024  Khóa QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 4377/TB-ĐHKT ngày 23/11/2023 về việc Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học.

Chi tiết
Danh sách chia đại đội học phần Giáo dục Quốc phòng & An ninh của sinh viên QH-2022-E

Danh sách chia đại đội học phần Giáo dục Quốc phòng & An ninh của sinh viên QH-2022-E

Căn cứ kế hoạch 1458/KH-QPAN ngày 01/11/2023 về việc Giảng dạy ghép môn môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường ...

Chi tiết
Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Thông báo số 4351/TB-ĐHKT ngày 21/11/2023 về việc Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Chi tiết
Thời khóa biểu học phần Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS

Thời khóa biểu học phần Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS

Thông báo số 4348/TB-ĐHKT ngày 20/11/2023 về việc Thời khóa biểu học phần Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS

Chi tiết
Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Thông báo số 4347/TB-ĐHTK ngày 20/11/2023 về việc Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ II năm học 2022 - 2023

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ II năm học 2022 - 2023

Nhà trường thông báo quyết định kèm danh sách sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 - 2023 với tổng số tiền hơn ...

Chi tiết
Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN (cập nhật nửa đầu tháng 11/2023)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa đầu tháng 11/2023)

Trong nửa đầu tháng 11 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm ...

Chi tiết
Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 4167/TB-ĐHKT ngày 8/11/2023 về việc lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Chi tiết